Back | Reverse | Quick Reply | Post Reply |

Huong Dan Chi Tiet Trong Va Cham Soc Mai Vang De D
Link | by advuonmaihoanglong on 2024-04-19 08:02:26
Mai vang khong chi la bieu tuong cua mua xuan ma con la niem tu hao cua nguoi dan Viet Nam, dac biet la vao dip Tet Nguyen Dan. Cay mai vang hoang long voi ve dep ruc ro va quy phai, mang y nghia cua su may man va thinh vuong. De co duoc mot chau mai vang dep, khong chi can den ban tay cham soc ti mi ma con can nhung ky thuat trong cay phu hop. Duoi day la nhung thong tin chi tiet va bo ich giup ban trong va cham soc mai vang hieu qua.
1. Dieu kien ly tuong de trong mai vang
Mai vang la loai cay ua khi hau nhiet doi, thich hop voi nhiet do tu 25-30 do C. Cay co kha nang thich nghi voi nhieu loai dat nhung khong ua nuoc dong. Vi vay, neu trong mai trong vung dat thap hay thuong xuyen ung ngap, ban can tao luong cao va dam bao he thong thoat nuoc tot de tranh tinh trang ung thuy gay hai cho re.

>> Xem them bai viet tiep theo :Top 10 vuon mai vang dep lon nhat Viet Nam


2. Ky thuat trong mai vang
a. Chuan bi dat trong:
Dat trong mai vang nen la loai dat toi xop, co kha nang thoat nuoc tot. Ban co the su dung hon hop dat pha cat hoac dat phu sa de trong mai.
b. Lua chon giong:
Ban co the trong mai tu hat hoac nhan giong vo tinh qua cac phuong phap nhu chiet canh, ghep canh. Viec su dung phuong phap ghep canh se giup cay giu duoc cac dac tinh mong muon cua cay me, nhu mau sac hoa va hinh dang cay.
c. Trong cay:
Khi trong, hay dam bao rang bo re duoc phan bo deu trong chau va du khong gian de phat trien. Doi voi cay trong ngoai vuon, can dam bao khoang cach hop ly giua cac cay de tao khong gian phat trien toi uu.
3. Cham soc mai vang
a. Tuoi nuoc:
Mai vang can duoc tuoi nuoc deu dan, dac biet la trong mua kho. Tuy nhien, ban khong nen tuoi qua nhieu lam ngap ung goc. Luong nuoc tuoi phai phu hop voi nhu cau cua cay va dieu kien thoi tiet.
b. Bon phan:
Phan bon can cung cap day du duong chat cho mai vang ben tre phat trien khoe manh. Su dung phan NPK can doi va phan huu co nhu phan chuong da u hoai la lua chon tot. Bon phan dinh ky moi thang mot lan, dac biet la sau khi tia canh de kich thich su phat trien cua la moi.
c. Tia canh va tao dang:
Tia canh khong nhung giup tao dang cay ma con kich thich cay ra hoa dung mua. Ban nen tia bo nhung canh gia, canh sau benh va nhung canh khong co trien vong phat trien tot.
4. Phong tru sau benh
De bao ve mai vang khoi sau benh, ban can thuong xuyen kiem tra la va than cay, dac biet la trong thoi gian am uot. Su dung cac bien phap phong tru sinh hoc hoac hoa hoc khi can thiet de dam bao cay phat trien khoe manh.
5. Chuan bi cho Tet
De mai vang no hoa dung dip Tet, ban can tinh toan thoi gian tia canh va bon phan cho phu hop. Can co ke hoach cham soc tu 3-4 thang truoc Tet de dam bao cay khoe manh va co du nang luong de no hoa ruc ro vao dip xuan.
Tren day la nhung ky thuat co ban de trong va cham soc mai vang. Hay ap dung mot cach nhat quan va kien nhan, ban se co duoc chau mai vang dep, mang lai khong khi tet truyen thong day y nghia cho gia dinh minh.Lien He:
Dien thoai/Zalo: 0905 888 999 – 0799 888 999 – 0888777777
Email: Vuonmaihoanglong@gmail.com
Facebook: Vuon mai Hoang Long
Dia chi: Tan Thieng, Cho Lach, Ben Tre.

Back | Reverse | Quick Reply | Post Reply |

Copyright 2000-2024 Gendou | Terms of Use | Page loaded in 0.0022 seconds at 2024-05-21 09:16:29