Back | Reverse | Quick Reply | Post Reply |

Huong Dan Cham Soc Va Bon Phan Cho Cay Mai
Link | by advuonmaihoanglong on 2024-04-17 07:34:43
Cham soc va bon phan cho cay mai vang la mot cong viec doi hoi su ti mi va hieu biet ve cac giai doan phat trien cua cay. De cay mai vang phat trien khoe manh va dat hieu qua cao, viec bon phan can phai phu hop voi tung giai doan cu the cua cay mai vang hoang long
Giai Doan Hoi Phuc Va Phat Trien (Thang 1 - Thang 5)
Sau Tet, cay mai thuong vao giai doan met moi sau khi no hoa. Day la thoi diem quan trong de bon phan ho tro cay hoi phuc va phat trien. Cay can nhieu dam de tai tao sinh khoi, dac biet la trong viec phat trien choi non va la moi. Phan bon huu co nhu phan ca, banh dau, hay cac loai phan sinh hoc phoi hop voi phan hoa hoc chua dam cao la lua chon toi uu. Doi voi cay con yeu, co the ap dung phuong phap phun phan qua la de cay de hap thu hon.

>> Xem them bai viet tiep theo : Top 10 vuon mai vang dep lon nhat Viet Nam.
Giai Doan Lam Nu (Thang 6 - Thang 9)
Khi cay buoc vao giua nam, la da phat trien day du va bat dau hinh thanh nu. Day la giai doan cay can nhieu lan de thuc day qua trinh tao nu. Bon phan giau lan se giup nu hoa phat trien manh me va khoe khoan. Mua mua co the khien cay de nhiem benh, do do viec can bang giua dam va lan la cuc ky quan trong. Su dung phan huu co phoi hop voi phan hoa hoc NPK nhieu lan co the giup tang cuong suc de khang cho cay.


Giai Doan Lam Bong Tet (Tu Thang 10 m Lich)
Trong giai doan nay, cay mai vang ben tre chuan bi cho viec no hoa vao dip Tet. La cay bat dau gia va chuan bi rung, va khong nen bon nhieu dam vi se kich thich cay phat trien loc non, anh huong den qua trinh chin cua nu. Thay vao do, bon kali la thiet yeu de giup nu hoa chin deu va day manh qua trinh phat duc cua cay, giup hoa no ro, dep mat va ben mau qua nhung ngay Tet.
Nhin chung, viec bon phan cho cay mai vang can duoc thuc hien mot cach can than va khoa hoc, phu hop voi tung giai doan phat trien cua cay de dam bao su phat trien tot nhat. Dieu nay khong chi giup cay khoe manh ma con dam bao hoa mai co the no dung vao dip Tet, mang lai khong khi ngay Xuan truyen thong va day mau sac.Lien He:
Dien thoai/Zalo: 0905 888 999 – 0799 888 999 – 0888777777
Email: Vuonmaihoanglong@gmail.com
Facebook: Vuon mai Hoang Long
Dia chi: Tan Thieng, Cho Lach, Ben Tre.

Back | Reverse | Quick Reply | Post Reply |

Copyright 2000-2024 Gendou | Terms of Use | Page loaded in 0.0024 seconds at 2024-05-21 09:32:07